instalacje elektryczne, instalacja odgromowe, pomiary i przeglądy elektryczne, badania kamerą termowizyjną
  • termokamera
  • szafa
  • silnik1300
First Image

Instalacja elektryczna

Podział instalacji elektrycznych ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników: instalacja oświetleniowa, instalacja siłowa. Podział w zależności od miejsca występowania instalacji dzieli się na: instalacja elektryczna nieprzemysłowa, instalacja elektryczna przemysłowa. Zależnie od przewidywanego czasu użytkowania instalacji wyróżnia się: instalacje elektryczne stałe, instalacje elektryczne prowizoryczne (tymczasowe).

Second Image

Pomiary i przeglądy

Instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia, skuteczności zerowania, impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystacji uziemienia, wyłaczników różnicowoprądowych RCD, elektronarzędzi, elektroenergetyczne , odgromowe, uziemień, instalacji odgromowych, rezystancji uziemienia, sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów, okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Third Image

Badania kamerą termowizyjną

Badania termowizyjne pozwalają na szybkie, bezinwazyjne, dokładne i niedrogie wykrywanie i obrazowanie: Usterek prac rozdzielnic elektrycznych. Usterek w obróbce przewodów, stanu kabli i przewodów, ich częściowego pęknięcia oraz upływności na powierzchniach izolacyjnych. Stanu złączy wysoko prądowych, zacisków, bezpieczników, asymetrii zasilania. Miejsc przegrzań/przeciążeń w instalacji. Stanu generatorów, transformatorów, linii energetycznych wysokiego i niskiego napięcia. Poprawności działania odłączników, wyłączników mocy, przekładników. Diagnostyki korpusów silników elektrycznych. Przegrzania stojana napędu. Źle podłączonych podzespołów fotowoltaicznych. Nieprawidłowości w chłodzeniu układów elektronicznych.